Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 57
Strona głowna  /  ZADANIA I CELE PRACY
ZADANIA I CELE PRACY
Zadania główne na rok szkolny 2020/2021  
 
Realizacja rocznych planów pracy 
wynikających z realizacji Koncepcji Pracy:
• Modyfikacja c. d.  „Plan Daltoński – czyli zmiana sposobu myślenia i działania, zarówno dzieci, jak i nauczycieli”
• „Wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolu” 
 
 
Cele szczegółowe:
1. Systematyczne przekazywanie bieżących informacji o pracy przedszkola oraz różnorodnych, ciekawostek dotyczących życia każdego oddziału rodzicom na stronie internetowej przedszkola, prowadzenie wymiany informacji z rodzicami drogą elektroniczną. 
2. Na każdym etapie wiekowym nauka odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. Rozwijanie inicjatywy i samodzielności w działaniu i myśleniu. Wdrażanie do samodzielnego uczenia się dziecka. Nauka umiejętności oceniania swojej pracy i zachowania.
3. Realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych 
w przedszkolu, wykorzystywanie podczas zajęć komputera, tablic multimedialnych, zabawy w kodowanie, zapisywanie symbolami, znakami. 
4. Prowadzenie systematycznych działań wychowawczych: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 
5. Doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, kształtowanie u dzieci potrzeby dążenia do dobrej kondycji ruchowej poprzez systematyczne prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,  uświadamianie wpływu sprawności fizycznej na zdrowy tryb życia.
6. Zapewnienie wszystkim dzieciom wysokiego poziomu opieki i kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
7. Organizacja uroczystości grupowych i przedszkolnych zgodnie z opracowanym „Kalendarzem uroczystości”.
8. Zaproszenie rodziców do większego i celowego zaangażowanie się w życie przedszkola/oddziału (udział w warsztatach, zajęciach otwartych, spotkaniach ze specjalistami, udział rodziców w konsultacjach z nauczycielami, specjalistami, wzajemna wymiana spostrzeżeń.
9. W miarę możliwości przeprowadzenie szkolenia w obszarze „Nowe Technologie” służącego do wzmocnienia warsztatu pracy nauczycieli o umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych do prowadzenia zajęć 
w przedszkolu a także do wykorzystania platformy TEAMS do prowadzenia zajęć metodą e-learning. Motywowanie nauczycieli do nabywania nowych umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w  szkoleniach on line (webinarium).
 
 
PLAN NADZORU w roku szkolnym 2020/2021 
REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-23