To takie proste!
Strona głowna  /  O NAS
O NAS
Dziecko radosnym twórcą
            Tworzymy przedszkole, które jest miejscem rozwoju, wspólnej zabawy i radosnej twórczości. 
 
 
 
PRZEDSZKOLE UL. KUTRZEBY 6
 
 
 Specyfika przedszkola
Przedszkole funkcjonuje od 1969 roku. Budynek jednopiętrowy, którego stan techniczny obecnie uznać można za zadawalający. Z uwagi na dostosowanie do potrzeb środowiska od początku istnienia jest to przedszkole o wysokim stopniu organizacyjnym.  Przedszkole liczy 5 oddziałów, do których uczęszcza 125 wychowanków. Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych.    
Przedszkole jest czynneod poniedziałku do piatku w godzinach 6.00- 17.00
 
 
FILIA UL. SMOLKI 9
 
 Specyfika przedszkola

Oddziały w terenie Samorządowego Przedszkola Nr 57 mieszczą się przy ul. Smolki 9 na I pietrze. Lokal zajmuje powierzchnie 203 m kw. oraz ogródek do zabaw dzieci o powierzchni 153 m kw. Lokal jest w pełni wyposażony w bogatą bazę dydaktyczną oraz nowoczesne meble i sprzęt audiowizualny. Placówka prowadzi 2 oddziały dzieci 4 letnich i 5 letnich. W sumie 45 dzieci.
Przedszkole jest czynne w godzinach:
7.00- 17.00  poniedziałek - piątek
 
Kadra pedagogiczna składa się z wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, z których 2/3 to nauczyciele dyplomowani. Praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.  W realizacji naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się bezpieczne, akceptowane i mogą się wszechstronnie rozwijać. Jesteśmy placówką pracującą w oparciu o programy dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, dzięki czemu nasi wychowankowie sukcesem i bez stresu rozpoczynają naukę w szkole.
 
Baza przedszkola
-        placówka posiada 7 sal dydaktycznych, wyposażonych w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci
-        sale są bogato wyposażone w zabawki , zestawy pomocy dydaktycznych,
-        w salach zorganizowane są kąciki tematyczne stałe i okazjonalne
-        ogród przedszkolny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych 
 
 
 
Zajęcia dodatkowe:
Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:
 
  • nauka języka angielskiego,
  • zajęcia taneczne HOP DANCE,
  • nauka baletu,
  • rytmika
  • warsztaty ceramiczne
  • warsztaty muzyczne
 
KRYTERIA SUKCESU
1.       Dziecko w naszym przedszkolu:
·         Poznaje swoje prawa i obowiązki,
·         Zyskuje poczucie bezpieczeństwa,
·         Rozwija się twórczo.
·         Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiągania sukcesu.
·         Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
·         Buduje pozytywny obraz samego siebie.
·         Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
·         Jest przygotowane do nauki matematyki, czytania i pisania.
 
2.       Rodzice w naszym przedszkolu:
·         Uzyskują pomoc w wychowaniu dzieci, personel pedagogiczny współdziała z nimi w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
·         Uzyskują pomoc specjalistów,
·         Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka,
·         Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola,
·         Mogą bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych,
·         Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola,
·         Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach dydaktyczno- wychowawczych.
 
3.       Nauczyciele w naszym przedszkolu:
·         Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych,
·         Organizują proces dydaktyczno–wychowawczo-opiekuńczy w taki sposób, aby zapewnić wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu do nauki w szkole,
·         Piszą i realizują programy własne i projekty dostosowane do potrzeb grupy i placówki,
·         Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
·         Doskonalą swoją wiedzę i nabywają nowych doświadczeń poprzez uczestnictwo w licznych kursach
i szkoleniach,
·         Wykorzystują aktywne metody pracy,
·         Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków
i partnerów przedszkola,
·         Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola,
·         Realizują nowatorskie programy edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze,
·         Zacieśniają współpracę z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
·         Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
·         Wprowadzają skuteczny system diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych,
·         Upowszechniają wiedzę o działalności przedszkola w środowisku.

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 57

W KRAKOWIE

„Kraina Małych Artystów”

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)

3. Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)

  

 

Kraków 2014


 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi:

Samorządowe Przedszkole Nr 57

„Kraina Małych  Artystów”

2. Adres przedszkola, telefon:

30 – 515 Kraków, ul. Gen. Kutrzeby 6

tel. 12 656 19 46

3. Przedszkole posiada oddział w terenie:

 30 – 515 Kraków, ul. Smolki 9

tel. 12 656 44 82

4 Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu: Samorządowe Przedszkole Nr 57  „Kraina Małych Artystów”

5 Nazwa przedszkola na tablicy urzędowej brzmi:

budynek główny

Samorządowe Przedszkole Nr 57, ul. Kutrzeby 6 w Krakowie

oddział w terenie

Samorządowe Przedszkole Nr 57, ul. Smolki 9 w Krakowie

6, Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Kraków.

7. Przedszkole jest publiczne:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w czasie co najmniej 5 godzin, określonym od godziny 8.00-13.00;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

7. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w szczególności
w zakresie:

1) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem właściwego ministra do spraw oświaty;

2) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka;

3) zapewnienia opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb;

4) współdziałania z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowania ich do nauki szkolnej;

5) umożliwiania dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;

6) organizacji działalności innowacyjnej;

7) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

2. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej wspomagając indywidualny rozwój dzieci poprzez:

1) rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;

2) kierowanie na badania psychologiczno – pedagogiczne za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów,


3) pomoc rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;

4) wdrażanie do procesu edukacyjnego zaleceń, wskazań specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

5) prowadzenie zajęć stymulujących i kompensacyjno – wyrównawczych;

6) organizowanie zajęć prowadzonych przez specjalistów;

7) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

3. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły:

1) organizuje współpracę z rodzicami;

2) zapoznaje rodziców z zadaniami przedszkola;

3) zasięga opinii rodziców w sprawach dotyczących wychowania, opieki oraz nauczania
- uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań;

4) udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;

5) stwarza sytuacje sprzyjające rozwijaniu samodzielności, kształtowania nawyków higienicznych i kultury bycia;

6) stwarza warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

7) współpracuje ze szkołą i nauczycielami kształcenia zintegrowanego;

8) umożliwia dzieciom zdobycie różnorodnych doświadczeń wpływających stymulująco na ich rozwój;

9) stwarza sytuacje edukacyjne sprzyjające zdobywaniu umiejętności przygotowujących do czytania i pisania; poznawania, stosowania i tworzenia symboli i znaków.

4. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi, a w tym:

1) organizuje atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa;

2) podtrzymuje działania sprzyjające promocji i ochronie zdrowia;

3) przekazuje wiedzę o zdrowym stylu życia;

4) uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka;

5) zapewnia stałą opiekę ze strony nauczyciela zarówno w czasie zajęć w placówce, jak i poza terenem przedszkola;

6) tworzy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;

7) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami;

8) organizuje w miarę potrzeb i możliwości stałą lub doraźną pomoc materialną;

9) stwarza optymalne warunki opieki i wychowania każdemu dziecku.

5. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój dzieci w kontaktach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym poprzez:

1) tworzenie okazji do poznawania świata przyrody;

2) upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

3) stwarzanie warunków do podejmowania działań twórczych i artystycznych
4) współpracę z instytucjami kulturalnymi;

5) budzenie zainteresowań otaczającym światem;

6) wspieranie samodzielnych działań dzieci.

6. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, religijnej oraz wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych poprzez:

1) dbanie o kulturę języka polskiego;

2) organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym;

3) tworzenie tradycji przedszkola;

4) zapoznawanie dzieci z historią i symbolami narodowymi;

5) przybliżanie tradycji, kultury regionu;

6) stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych.

7. Podstawowe formy działalności przedszkola to:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą;

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach.


3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;


5) spontaniczna działalność dzieci;

6) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców;

7) proste prace porządkowe i czynności samoobsługowe.

8. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem (spacery, wycieczki, itp.) dzieci pozostają pod opieką nauczyciela:

1) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch nauczycielek;

2) w najmłodszej grupie wiekowej zatrudniona jest pomoc wychowawcza;

3) w czasie wycieczek dzieciom zapewnia się opiekę co najmniej jednej osoby na 9 dzieci,
a podczas spacerów 2 osoby dorosłe na 25 dzieci (działania te regulują odrębne przepisy).

9. Przedszkole zapewnia dzieciom całoroczne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
za zgodą i odpłatnością rodziców w ramach polisy z wybranym ubezpieczycielem;

1) firmę ubezpieczeniową wybiera, spośród złożonych ofert, dyrektor w porozumieniu z radą rodziców;

2) rodzice, którzy sami ubezpieczają dziecko obowiązani są do przedłożenia pisemnego oświadczenia z podaniem nazwy ubezpieczyciela oraz numeru polisy.
10. W przypadku dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o przyznanie im pomocy stałej bądź doraźnej.

11. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, opiekę nad nim sprawuje nauczyciel. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych niezbędną koniecznością opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela, dopuszcza się możliwość sprawowania w tym czasie krótkotrwałej opieki nad dziećmi przez pracownika obsługi (pomoc nauczyciela,  woźna).

12. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów, ani podawania farmaceutyków.


13. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka
z przedszkola.


14. W sytuacjach nagłych wezwane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

15. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki (działania te regulują odrębne procedury).

16. W razie nieodebrania dziecka z przedszkola w określonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę i szuka kontaktu z rodzicami.

17. W przypadku niemożności porozumienia się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka zawiadamia policję.

18. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola w przypadku:

1) zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie przez rodziców;

2) gdy zachowanie rodzica (wskazanej osoby) wzbudza niepokój.

19. W przypadkach określonych w ust.16 nauczyciel zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę.

20. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi.

Rozdział 3

Organy przedszkola

§ 3

Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

§ 4

1. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor Przedszkola jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych.


 

 

3. Dyrektor jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi przedszkola, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz przedszkola do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji placówki zgodnie z jej rocznym planem finansowym.

4. Dyrektor Przedszkola:

1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola;

3) sprawuje nadzór pedagogiczny;

4) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

7) tworzy właściwą atmosferę pracy;

8) zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki BHP;

9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom, nauczycielom
 w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;

10) zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola;

11) organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i radą dzielnicy;

12) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy;

13) rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia wg określonej procedury.

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
 i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

2) przyznawania nagród oraz wyznaczania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

6. Dyrektor zawiera z rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka umowę w zakresie korzystania
z usług przedszkola.

7. Dyrektor w przypadku niedotrzymania przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka warunków umowy może ją wypowiedzieć.

8. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną
 i Radą Rodziców, organizacjami związkowymi działającymi na terenie przedszkola

9. Dyrektor Przedszkola zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły w rejonie,
(w którym dziecko mieszka) o spełnianiu przez nie, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu.


9a) Dyrektor Przedszkola do którego dziecko zostało przyjęte, na wniosek rodzica może zezwolić w drodze decyzji, na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.

10. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor.

11. Dyrektor Przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego uwzględniając plan nadzoru pedagogicznego Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz wyniki nadzoru pedagogicznego z poprzednich lat, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców do dnia 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy.

12. Przed zakończeniem każdego roku szkolnego Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o realizacji planu nadzoru.

13. Dyrektor Przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

14. Dyrektor Przedszkola wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

§ 5

1. Rada Pedagogiczna:

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze statutu przedszkola;

2) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
 w przedszkolu;

3) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor;

4) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) inne osoby zaproszone przez Dyrektora, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

5) zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego,
na półrocze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb;

6) zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;

7) Dyrektor przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej;

8) Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
o wstrzymaniu niezwłocznie powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
9) dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż raz w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności przedszkola.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w placówce;

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekt planu finansowego przedszkola, składanego przez dyrektora przedszkola;

3) wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

5) opiniuje programy opracowywane przez nauczycieli.

4. Rada Pedagogiczna:

1) przygotowuje projekt lub zmiany statutu i uchwala go;

2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego przedszkola. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany


 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną
w ciągi 14 dni od otrzymania wniosku;

3) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności,

4) zebrania Rady są protokołowane;

5) przejmuje kompetencje Rady Przedszkola, gdy ta nie zostanie powołana.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności,
co najmniej połowy jej członków.

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 6

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola:

1) wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym;

2) w skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
ze statutem przedszkola;

2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego przedszkola,

a) programu profilaktyki.

2) opiniowanie programów własnych nauczycieli;

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

4) opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

5) Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia efektywności pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;


Ostatnia aktualizacja: 2014-09-28